Vi skapar skräddarsydda lösningar och driver förändring tillsammans med våra kunder.

Finance

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer utforma och implementera ändamålsenlig verksamhetsstyrning som kopplar samman strategi med prioriteringar, aktiviteter och mätetal. Vi effektiviserar processer och moderniserar system, utbildar och coachar medarbetare som chefer.

Risk

Med utgångspunkt i våra kunders specifika förutsättningar identifierar och adresserar vi behov av förändring kopplat till riskhantering och regelverk. Vi stöttar våra kunder med att implementera effektiva strukturer och processer för att säkerställa regelefterlevnad och en sund riskhantering.

Technology

Vi hjälper våra kunder att utvärdera möjligheter, forma strategier och realisera konkreta projekt – inte sällan kopplat till något av våra övriga kompetensområden. Vi har praktisk förmåga och erfarenhet inom såväl Robotic Process Automation (RPA), Low/No-Code och Analytics men är inte knutna till någon specifik leverantör. Det gör att vi  har möjlighet att utmana leverantörerna och sätta våra kunders bästa i första rummet.

Transformation

Vad vi gör handlar i slutändan om förmågan att få till en förändring på riktigt, och att få effekterna att bestå långt efter det att vi har avslutat vårt engagemang. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder genom komplexa och omfattande förändringsresor och förstår vad som krävs för att få människor och organisationer att samverka mot ett gemensamt mål.

Vi anlitas för att stärka upp våra kunders egna projekt- eller programledningsförmåga och utgör ofta en oberoende part i större systemimplementationer med olika tekniska integrationskonsulter och produktleverantörer.